About Us

ประวัติความเป็นมา


บริษัท สุญาพันธ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 โดยกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ และความชำนาญมากกว่า 10 ปี ในอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมอัตโนมัติ โดยเน้นการจำหน่ายแก่ตลาดเฉพาะคือ เครื่องกรองน้ำ โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานผลิตเหล็ก และอุตสาหกรรมทั่วไป

ในปี 2547 เราเริ่มผลิตแผ่นกันลื่นคุณภาพสูง สามารถเทียบเท่าสินค้าต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายแก่คลังขนส่งน้ำมัน โรงงานกระดาษและปิโตรเคมี ซึ่งได้รับการตอบสนองจากลูกค้าเป็นอย่างดีทั้งในด้านการบริการ และคุณภาพของสินค้า

ในอนาคตอันใกล้นี้ เราพยายามผลิตสินค้าถายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าให้มากขึ้น โดยเน้นคุณภาพที่ทัดเทียมกัน แต่ราคาย่อมเยาว์กว่ามาก