Our Products

เเผ่นกันลื่นจมูกบันใด (Anti-Slip Stair Nosing)

สำหรับใช้ป้องกันการลื่นไถลของบันได Stair Way ติดตั้งบริเวณจมูกบันไดที่เป็นเหล็ก คอนกรีต ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร