Our Products

เเผ่นกันลื่นเเผ่นเรียบ (Anti-Slip Walk Way)

สำหรับใช้ป้องกันการลื่นไถลของพื้นที่ปฏิบัติงานผลิต หรือ พื้นที่ซ่อมบำรุงเครื่องจักร พื้นที่ทางเดินได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร